31 May

העובדה כי היכולות הניהוליות אשר איפשרו לך לבצע את תפקידייך הבכירים בשעתו עדין קיימות בתוכך היא עובדה אשר יש לתת עליה את הדעת.

גם אם כרגע ישומן בתחום הניהולי איננו רלונטי הרי שהן עדין חלק ממך ומיכולותייך.

לפיכך שאלי את עצמך באלו עוד תחומים תוכלי להביא אותן לידי ביטוי ? מהם הדברים שחפצת לעשות בשעתו ונבצרו ממך ? ומה מונע ממך כיום לעשותם ?

עם זאת יש להבחין בין חיים אשר מעניקים לי משמעות שבאה לידי בטוי בתלות סביבתית לבין חיים בעלי משמעות מתוקף כך שעצם נוכחותי היא משמעותית גם ללא עשייה חיצונית.

חיים אשר דאגנו לצקת לתוכם משמעות מביאים עימם את תחושת ה"חיות" .

וזה אומר שלאורך שנות חיי ,חייתי מתוך מודעות שיש בי יכולות ותעצומות שאין לאף אחד אחר,שהגעתי לכאן מתוך רצון מחושב של הבורא למטרה ולתכלית. שאליה מסוגל להגיע רק אני ורק לי נתנו הכלים למימושה .

חיים המלאים בעבודה ובקריירה ,אשר יונקים כל העת מהתהילה הסביבתית אין בהם דיו בכדי להקנות משמעות לחיי.

משום שלכל דבר סוף ואת חיי הקריירה לא אוכל לבצע עד ערוב ימיי.

אם כך המשמעות האמיתית לחייך ולקיומך איננה נעוצה בעבודה שביצעת ונראה שאמונה זו שיסודה בטעות ליוותה אותך ועל כן תסכולך.

המשמעות האמיתית לחייך היא עצם קיומך הנצרך כאן גם ללא העשייה החיצונית הנעשית לרוב לזמן מוגבל.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות