17 May
17May

בס"ד

מה בין הסוואה להשוואה?

שאני מרגיש חלל בתוכי ולא ברור לי מהי הגדרת הזהות שלי ,אני עסוק בלייצר לעצמי זהות שאולה כזו שתאפשר לי להיות מוסווה בתוך המארג החברתי.

כזו שתאפשר לי להשתייך ולהיות חלק מהחברה.

לשם כך אני מרצה חברתית ופועל לפי קריטריונים שאני חושב שהחברה רוצה ,אני משווה עצמי לאחרים וכל אימת שאני מגלה פער בין מה שאני חושב שנדרש ממני חברתית לבין מה שאני . הרי שאני פועל ביתר שאת לצמצומו .

הרצון להשוואה מוביל להסוואה שלי בחרה עד כדי היעלמותי הכמעט מוחלטת .

מי שרוצה להיות שווה בסוף עלול למצוא עצמו מוסווה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות