17 May
17May

בס"ד

מהות החיבור בין האני לעצמי

כשמדברים על חיבור בין ה"אני" ל"עצמי"

מתכוונים כי נתיישבו בתוכינו הקונפליקטים הפנימיים והסתירות . ואנו יותר מודעים לאופן שבו אנו מתנהלים . כשאדם אינו בחיבור עם עצמו הוא מתנהל מתוך מאבקים פנימיים ולמעשה שומע שני קולות מנוגדים בתוכו . במצב נתון שכזה יקשה עליו לפעול ולהתקדם בחייו.

מתוך עבודה מודעת על כל חלקיו אותם הוא מכיל יקל עליו ליצור את החיבור בין ה"אני" (הרחוק ממודעות) לבין ה"עצמי" (המכיל את הגדרת ז\הותו העצמית).

ניהול חיי מתוך מודעות יאפשר חיים עם מיצוי מקסימלי של יכולותיי.

ומי אינו חפץ בכך?


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות